Ta strona używa cookies. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

ROZMIAR CZCIONKI
REGULAMIN

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.70.2015

Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu działalności i rekrutacji w projekcie
pn. "Dzienny Dom Senior-Wigor" w Gryfinie

REGULAMIN DZIAŁALOŚCI I REKRUTACJI W PROJEKCIE
PN. "DZIENNY DOM SENIOR-WIGOR"

§ 1
INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady działalności oraz warunki rekrutacji uczestników
w projekcie "Dzienny Dom Senior Wigor", który realizowany jest na podstawie umowy
o realizację zadania zleconego w ramach Programu Wieloletniego "Senior-WIGOR" na lata 2015-2020 nr 112/2015/WIGOR.
2. Projekt, o którym mowa w ust. 1, współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej i realizowany jest w terminie do dnia 31.12.2015 r.

§ 2
CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU

1. Celem działalności Dziennego Domu Senior-Wigor jest:
a) uaktywnienie społeczne uczestników umożliwiające im samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie,
b) polepszenie funkcjonowania psychofizycznego poprzez działania opiekuńcze,
terapeutyczne oraz profilaktykę zapewniającą utrzymanie aktualnego stanu poprzez diagnozę indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestników,
c) organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej, zajęciach rękodzielniczych, muzykoterapii, biblioterapii, itp. codziennych ćwiczeń pamięci oraz ćwiczeń gimnastycznych dostosowanych do możliwości uczestników,
d) włączanie podopiecznych do czynnego uczestnictwa w życiu placówki,
e) zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych poprzez organizowanie uroczystości, spotkań i pogadanek oraz umożliwienie uczestnictwa w nich osób najbliższych, w tzw. spotkaniach otwartych,
f) świadczenie pomocy podopiecznym w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.
2. Projekt realizowany będzie w oparciu o standardy zawarte w Programie Wieloletnim "Senior-Wigor" na lata 2015-2020  w przygotowanych pomieszczeniach w Centrum Wodnym „Laguna”, przy ul. Wodnika 1 w Gryfinie, które będą pełnić funkcję Dziennego Domu Senior-Wigor.
3. W ramach projektu realizowane będą usługi, które w szczególności polegają na zapewnieniu:
a) pobytu i wyżywienia,
b) usług opiekuńczych,
c) terapii zajęciowej,
d) ćwiczeń pamięci,
e) aktywizacji społecznej (w tym wolontariat międzypokoleniowy),
f) form terapii ruchowej,
g) zorganizowaniu czasu wolnego w bezpieczny i godny sposób.
4. Dzienny Dom będzie współpracował z innymi instytucjami i organizacjami w celu rozszerzenia oferty na usługi świadczone poza siedzibą.
5. Pobyt w Dziennym Domu Senior-Wigor jest bezpłatny w okresie trwania projektu, tj. do dnia 31.12.2015 r.

§ 3
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

1. Uczestnikami projektu będzie 15 osób z terenu gminy Gryfino w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo. Kryterium kwalifikacyjnym będzie głównie: wiek, stan zdrowia, stopień sprawności psychofizycznej oraz sytuacja rodzinna. W przypadku zgłoszenia się większej liczby Uczestników spełniających wszystkie kryteria niż wolnych miejsc, o przyjęciu zadecyduje losowanie.
2. Przyjęcie do Dziennego Domu  odbywa się na podstawie złożonego wniosku, który dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie bądź na stronach internetowych www.gryfino.pl lub www.ops.gryfino.pl. Termin do którego należy składać wnioski zostanie podany w ogłoszeniach.
3. Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej, przy ul. Łużyckiej 12 w Gryfinie.
4. Decyzję o wyborze uczestników Projektu podejmuje Zespół rekrutacyjny.
5. Osoby, które spełnią wymogi, ale nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie
z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Osoby te będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej.

§ 4
SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Dziennym Domem kieruje Kierownik.
2. Dzienny Dom czynny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30. (poza dnami ustawowo wolnymi).
3. W ramach pobytu uczestnikowi zapewnione są dwa posiłki: II śniadanie oraz obiad (jedno gorące danie).
4. Na teren Dziennego Domu nie będą wpuszczane osoby nietrzeźwe bądź będące pod wpływem środków odurzających.
5. Na terenie Dziennego Domu zabronione jest spożywanie alkoholu i innych środków odurzających.
§ 5
DOKUMENTACJA

W placówce gromadzona jest dokumentacja dotycząca Uczestników:
a) oświadczenie o zapoznaniu się Uczestnika/opiekuna ustawowego  z niniejszym Regulaminem,
b) oświadczenie Uczestnika/opiekuna ustawowego  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz udostępnianiu wizerunku,
c) dokumentacja służąca monitorowaniu jego stanu psychofizycznego,
d) ankieta poznawcza wypełniona przez Uczestnika/opiekuna ustawowego  dotycząca jego ogólnego stanu zdrowia oraz zleceń i przeciwwskazań lekarskich.

§ 6
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU

1. Uczestnik zobowiązany jest do:
a) punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
b) potwierdzania uczestnictwa w zajęciach każdorazowo na liście obecności,
c) wypełnianie ankiet ewaluacyjnych itp.
2. Każdy Uczestnik ma prawo do:
a) udziału w projekcie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
b) zgłaszania uwag dotyczących realizacji projektu bezpośrednio Kierownikowi Domu,
c) oceny organizacji zajęć oraz jakości merytorycznej i organizacyjnej oferowanego wsparcia,
d) otrzymania materiałów i narzędzi i innych pomocy niezbędnych do prawidłowej realizacji zajęć i warsztatów,
e) zapewnienia ciepłego posiłku w trakcie zajęć.
3. Uczestnik ma obowiązek do informowania pracowników projektu o jakiejkolwiek zmianie, w tym danych osobowych.
4. Dzienny Dom zastrzega sobie możliwość do wykorzystania wizerunku i nagrania uczestnika - do celów informacyjnych i promocyjnych, pod warunkiem, że fotografia lub nagranie zostało wykonane podczas zajęć w ramach projektu.
5. W przypadku rezygnacji z zajęć projektu, Uczestnik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenie dodatkowych postanowień.
2. Złożone dokumenty są własnością Dziennego Domu.
3. W kwestiach nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Kierownik.