Ta strona używa cookies. Kontynuując korzystanie ze strony zgadzasz się na działanie mechanizmu ciasteczek.

ROZMIAR CZCIONKI
SENIOR +

 

Celem działalności Dziennego Domu „Senior +” w Gryfinie jest zapewnienie wsparcia uczestnikom, a także propagowanie modelu godnego życia w wieku senioralnym. Podejmowane przez jednostkę działania sprzyjać mają zmniejszaniu poczucia samotności, niesamodzielności i niepełnosprawności wśród osób starszych oraz przeciwdziałaniu izolacji i marginalizacji tej grupy adresatów. Uczestnicy objęci są specjalistyczną opieką pedagoga, psychologa, fizjoterapeuty oraz opiekunów. Zadania realizowane w ośrodku nastawione są na aktywizację społeczną osób starszych oraz tworzenie warunków sprzyjających samorealizacji i poczuciu własnej wartości. Rolą Dziennego Domu nieprzerwanie jest utrzymywanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej swoich podopiecznych.

 

Dzienny Dom "Senior +" w Gryfinie jest współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programu Wieloletniego "Senior +" na lata 2021 – 2025. Edycja 2024. Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior +”.

 

W roku 2024 Gmina Gryfino otrzymała dofinansowanie w wysokości 85 536,00 zł w ramach zapewnienia funkcjonowania ośrodka, które jest związane z bieżącym jego utrzymaniem w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. Całkowita wartość zadania publicznego wynosi 374 400,00 zł, w tym środki własne 288 864,00 zł.

 

Dzienny Dom realizuje zadania w zakresie:

• usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych;

• usług aktywizacyjno-społecznych;

• zajęć grupowych i indywidualnych;

• usług rehabilitacyjnych;

• zapewnienia posiłku;

• poradnictwa specjalistycznego;

• zaspokojenia potrzeb towarzyskich, rekreacyjnych i kulturalnych.

 

Zakłada się, że średnio dziennie w Dziennym Domu przebywać będzie 22 podopiecznych. Odbiorcami zadania publicznego są osoby, które ukończyły 60 lat, są nieaktywne zawodowo oraz mieszkają na terenie miasta i gminy Gryfino. Pierwszeństwo do korzystania ze świadczeń Dziennego Domu mają osoby, które spełniają jeden z niżej wymienionych warunków:

1) są samotne lub posiadają rodziny poza miejscem swojego zamieszkania;

2) posiadają zmniejszoną sprawność psychofizyczną bądź są osobami niepełnosprawnymi,

3) posiadają złe warunki mieszkaniowe,

4) są bezradne w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

 

Zakładanym rezultatem jest przede wszystkim stałe wsparcie uczestników. Wszystkie działania realizowane w dziennym domu mają na celu wspieranie i utrzymywanie osób starszych na stabilnym poziomie ich aktywności fizycznej oraz zachowanie ich sprawności psychicznej. Działania nastawione na poprawę sprawności fizycznej i intelektualnej przyczyniają się do wydłużania aktywnego udziału seniora w społeczeństwie. Bezpośrednim efektem i głównym założeniem jest wyeliminowanie samotności w tej grupie odbiorców. Trwałym rezultatem projektu będzie stała oferta wsparcia nie tylko dla 22 uczestników, ale także dla każdego seniora zainteresowanego wydarzeniem w naszym domu.

 

Otrzymane dofinansowanie w latach ubiegłych w ramach realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programu Wieloletniego "Senior +" na lata 2021 - 2025 . Moduł II - zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior +":

 

- Rok 2023 - otrzymane dofinansowanie w wysokości 79 200,00 zł. Całkowita wartość zadania publicznego 374 400,00 zł, w tym środki własne 295 200,00 zł.

- Rok 2022 - otrzymane dofinansowanie w wysokości 85 536,00 zł. Całkowita wartość zadania publicznego 420 000,00 zł, w tym środki własne 334 464,00 zł.

- Rok 2021 - otrzymane dofinansowanie w wysokości 93 984,00 zł. Całkowita wartość zadania publicznego 330 000,00 zł, w tym środki własne 236 016,00 zł.